Kolonihaveforbundets havepris

Regler for Kolonihaveforbundets præmiering af veldyrkede haver

Forbundets præmieordning er et tilbud, som alle medlemmer har ret til at deltage i.

1. For at kunne deltage i forbundets havepræmiering skal medlemsskab have varet mindst 1 år.
Undtaget herfra er dog nyoprettede foreninger med mindre end 1 års medlemskab. For at kunne
deltage i præmiering, må det enkelte medlem selv passe og vedligeholde sin have. Et medlem
kan opnå præmie hvert 5. år.

2. Foreninger tilmelder deltagelse i havepræmiering over for kredsene. Bedømmelsesskemaer
findes på vores hjemmeside. Diplomer mv. til brug ved havebedømmelsen sendes fra
forbundskontoret.

3. Under ansvar over for forbundets ledelse tilrettelægger kredsene selv arbejdet i forbindelse med havepræmiering. Kredsene ansætter selv de konsulenter, som ønskes anvendt i forbindelse med bedømmelse. Forbundet honorerer konsulenterne i forbindelse med disses medvirken ved
bedømmelse -under forudsætning af, at konsulenterne er godkendt af konsulentudvalget.
Honorar for bedømmelse afregnes efter gældende takster, godkendt af hovedbestyrelsen og konsulentudvalget. Hver forening skal indstille 2 haver pr. påbegyndt antal 50 haver til bedømmelse.

Heraf kan præmieres højst 1 have pr. påbegyndt antal 50 haver – heraf 1 stk. ærespræmie pr. påbegyndt 800 haver.

4. I forbindelse med havebedømmelse skal konsulenterne iagttage følgende:

a) Der anvendes en karakterskala fra 1-10 med 10 som højeste karakter
b) Der gives i alt 4 karakterer:
Idet
1. havens helhedsindtryk
2. havens orden
3. havens anlæg
4. væksternes sundhed
bedømmes hver for sig.

Retningslinier for karaktergivningen kan fås fra forbundskontoret.

c) Ved en haves bedømmelse og ved pointtildelingen må konsulenterne tage rimeligt hensyn til jordens bonitet og havens alder. Konsulenten kan undlade at bedømme en have, såfremt den ikke findes præmieværdig, hvilket skal anføres pa bedømmelsesskemaet.

5. Overdrager et medlem sin til præmiering indstillede have til 3. person, inden offentliggørelsen af årets præmiering foreligger, inddrages præmien. Forsømmer et til præmiering indstillet medlem sin have, kan præmien tildeles et af de øvrige til præmiering indstillede medlemmer.

6. Når der tildeles et medlem præmie for veldyrket have, skal der medfølge et af forbundets diplomer.

7. Konsulenterne tilstiller resultatet af havebedømmelserne til kredsens kontor.
Kredsformanden attesterer bedømmelsen. Resultatet af præmieindstillingen påføres bedømmelsesskemaet, der herefter videresendes til forbundskontoret.

Konsulentenmodtager kopi til orientering.

8. Forbundets 1. præmier samt ærespræmier fremsendes til kredsenes kontaktperson inden præmieuddeling.

9. De børnevenlige, miljøvenlige og konsulentens præmier rekvireres hos forbundet, når havebedømmelserne har fundet sted.
Bedømmelsen har også et overordnet sigte for så vidt angår et vist tilsyn med smittefarlige sygdomme og skadedyr.Denne del af bedømmelsen bør ikke undervurderes, selvom den umiddelbart kan virke sekundær.

Retningslinier for karaktergivning

1. Havens helhedsindtryk:
Under dette punkt tages hensyn til det mere overordnede indtryk af haven.
Alsidighed, udnyttelse og balance i haven er væsentlig
Bedømmelsen indeholder alle elementer i haven, såsom havelåge, stier, drivhus, pladser mm.
Hvordan haven præsenterer sig, og hvorledes bedømmeren finder sig tilpas i haven, spiller også en rolle.

2. Havens orden:
Denne bedømmelse gælder den almindelige orden i haven, men også orden imellem de enkelte vækster samt orden på stier, pladser, i og ved drivhuset.
Brug af jorddække og eksempelvis insektnet vurderes ikke i nedadgående retning.

3. Havens anlæg:
Havens anlæg gælder opdelingen og den indbyrdes placering mellem de enkelte hovedelementer i haven.
Det vil eksempelvis sige, hvordan de enkelte afsnit i haven er opdelt og indbyrdes placeret –køkkenhaven – blomsterrabatter – græsplæne ect.

Derudover detailplacering i de enkelte afsnit.
Her vurderes også, om haven er anlagt på mere traditionel vis, eller om der eksempelvis er spændende nytænkning og fine detaljer, der tæller i opadgående retning.

4. Væksternes almene sundhedstilstand:
Her lægges især vægt på frodighed og deraf sædvanligvis sundhed. Er væksterne generelt frodige og sunde, trækker det kun mindre fra, såfremt der eksempelvis skulle være enkelte bladlus i et træ.